طرح توسعه ی آستان مقدس علی ابن مهزیار ع

این پروژه در راستای بازآفرینی بافت فرسوده ی اطراف امامزاده علی بن مهزیار ع برنامه ریزی گردید به گونه ای که از پتانسیل امامزاده در توسعه ی بافت پیرامون و توانمندسازی ساکنین اطراف آن استفاده شده است.