تشکیل شوراهای محلی به رونق اقتصاد شهری کمک می‌کند

فرزا د مومنی کارشناس شهرسازی گفت: شوراهای محلی حلقه گمشده بین شهروندان و حوزه مدیریت شهری است، تشکیل این شوراها موجب می‌شود بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت شهری توسط مردم محلی تامین و صرف امور مربوط به محله شده و اقتصاد شهری رونق بگیرد.

هاب‌های شهری چیست؟

یک کارشناس شهرسازی گفت: هاب شهری، مرکز تبادل‌های ترافیکی اعم از سواره یا پیاده است که موجب رونق اقتصادی شهرها می شود، یک هاب شهری باید پتانسیل لازم از نظر نظامات شهرسازی را داشته باشد.

ساخت و ساز بر روی سفره‌های زیرزمینی باید ممنوع شود

یک کارشناس شهرسازی فرونشست شهر را زلزله‌ای خاموش در کمین شهرهای تاریخی دانست و گفت: از مقامات کشوری و استانی انتظار می‌رود قبل از اینکه شهرهای مرکزی به زیر خاک بروند، چاره‌ای برای زاینده‌رود بیندیشند.

مدیریت شهر با استفاده از الگوی اقتصاد حلزونی

فرزاد مومنی کارشناس ارشد شهرسازی گفت: با توجه به رشد سریع شهرها، اگر طرح‌ها و برنامه‌های یک شهر بر پایه مدیریت سنتی اداره شود، شهرها در ابهامی فلج کننده درجا خواهند زد، بنابراین مدیران شهری باید در فضایی شیشه‌ای و شفاف به شکلی دموکراسی، تهاجمی و با استفاده از الگوی اقتصاد …